KSAS
스탠포드 대학원 한인 학생회

Alumni 2009-2010

PAST EXECUTIVE TEAM

2009 - 2010

 
2009_1.jpg

Aiden Youngjun Kim

2009_3.jpg

Jaewon Yang

2009_5.jpg

Junkyu Lee

2009_7.jpg

Yoona Youm

2009_2.jpg

Richard Insung Cho

2009_4.jpg

Joonsuk Park

2009_6.jpg

Kyooho Jung

2009_8.jpg

Angela Kim